“ ”

Juridisch

Indien door een overheidsorgaan het besluit is genomen om bovengrondse infrastructuur nieuw aan te leggen, te veranderen of aan te passen dan zullen de eigenaren van ondergrondse infrastructuur hiertoe een Verzoek tot Aanpassing ontvangen voor hun kabels en leidingen van het overheidsorgaan.

Ondergrondse kabels en leidingen liggen met een rechtspositie in de grond. Zij kunnen liggen op basis van een vergunning, een zakelijk recht, een toestemming of ze liggen in gronden die in eigendom zijn van de leidingeigenaar zelf.

De rechtspositie van de kabel of leiding is bepalend voor de uiteindelijke en definitieve schadevergoeding van de gemaakte kosten bij het aanpassen en verleggen van kabels en leidingen.

Niet elk overheidsorgaan werkt met dezelfde schaderegeling. Rijkswaterstaat en ProRail hanteren de NKL 1999 en de Overeenkomst voor binnen - en buitenbeheersgebied.
De meeste Provincies en Waterschappen hanteren een eigen schaderegeling die onderling van elkaar verschillen.
Dit geldt ook voor de Gemeenten, de regelingen verschillen per Gemeente.

De schadevergoedingen aan Aanbieders van een openbaar Telecommunicatie Netwerk is geregeld in de Telecommunicatiewet. Alle overheidsorganen dienen schadevergoedingen af te wikkelen volgens deze Telecommunicatiewet.

Projectbureau Oosterwaal heeft kennis van alle wetten en regelgevingen om de rechtmatige schadevergoedingen te bepalen voor de aanpassingen aan de kabels en leidingen.
Wij zijn gespecialiseerd in het opstellen van Projectovereenstemmingen zoals bedoeld in de NKL1999 en de Overeenkomst waarin de schadevergoeding voor kabels en leidingen op basis van de rechtspositie wordt bepaald.
Dit geldt ook voor het berekenen van de schadevergoeding en het opstellen van een Projectovereenstemming in het kader van de Telecommunicatiewet.
Parate kennis is voorhanden m.b.t. regelgevingen van Provincies, Waterschappen en Gemeenten.