Juridisch


Indien door een overheidsorgaan een besluit is genomen om bovengrondse infrastructuur nieuw aan te leggen, te veranderen of aan te passen dan zullen de eigenaren van ondergrondse infrastructuur een Verzoek Tot Aanpassing ontvangen van het overheidsorgaan om hun kabels en leidingen, die een obstakel vormen voor de uitvoering van hun project, te verplaatsen of aan te passen.

Ondergrondse kabels en leidingen liggen met een rechtspositie in de grond. Zij kunnen liggen op basis van een vergunning, een zakelijk recht, een toestemming of ze liggen in gronden die in eigendom zijn van de leidingeigenaar zelf.

De rechtspositie van de kabel of leiding is bepalend voor de uiteindelijke en definitieve schadevergoeding van de gemaakte kosten voor het aanpassen en verleggen van de kabels en leidingen.

Niet elk overheidsorgaan werkt met dezelfde schadevergoedingsregeling. Rijkswaterstaat en ProRail hanteren de NKL 2024 en de Overeenkomst voor binnen en buiten beheersgebied. De meeste Waterschappen en Provincies hebben hun eigen schaderegeling die onderling van elkaar verschillen. Dit geldt ook voor de Gemeenten, de regelingen verschillen per gemeente.

De schadevergoedingen voor Aanbieders van een openbaar Telecommunicatienetwerk is geregeld in de Telecommunicatiewet. Alle overheidsorganen dienen schadevergoedingen af te rekenen zoals gesteld in de Telecommunicatiewet.

Projectbureau Oosterwaal heeft kennis van alle wetten en regelgevingen om de rechtmatige schadevergoedingen te bepalen voor de aanpassingen aan kabels en leidingen. Wij zijn gespecialiseerd in het opstellen van Projectovereenstemmingen (POS) zoals bedoeld in de NKL en de Overeenkomst waarin de schadevergoeding voor kabels en leidingen op basis van de rechtspositie wordt bepaald. Dit geldt ook voor het berekenen van de schadevergoeding en het opstellen van een Projectovereenstemming in het kader van de Telecommunicatiewet. Parate kennis is voor handen m.b.t. regelgevingen van Provincies, Waterschappen en Gemeenten.